Voldoet u aan uw zorgplicht jegens uw werknemers? De zorgplicht van de werkgever is meer dan het naleven van de Arbowetgeving, en leidt tot volledige aansprakelijkheid, ook als de omvang van de schade niet voorzienbaar is voor de werkgever.

 

Best_SolutionOp 2 april 2014 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant een uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van de werknemer ten gevolge van een bedrijfsongeval (ECLI:NL:RBZWB:2014:2163).

De casus:

Bij sloopwerkzaamheden met een mechanische breekhamer dringt een splinter van een tegel door de handschoen van de werknemer. Het gevolg hiervan is letsel in de vorm van een snijwond. Door wondinfectie ontstaat dystrofie die uiteindelijk het hele lichaam van de werknemer aantast. Hierdoor raakt de werknemer ernstig en blijvend invalide.

De vragen:

Heeft de werkgever de zorgplicht van artikel 7:658 BW geschonden door handschoenen ter beschikking te stellen met een snijbestendigheid van klasse 2 in plaats van klasse 3, ook als niet rechtstreeks uit de Arbowet voortvloeit dat de betere beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld moeten worden? Is de werkgever aansprakelijk voor de schade die voor hem niet voorzienbaar is?

Het antwoord op beide vragen:

Ja, de werkgever heeft hiermee zijn zorgplicht geschonden en is dientengevolge aansprakelijk voor de volledige schade, ook indien de schade (dystrofie door een snijwond) niet voorzienbaar was voor de werkgever.

De omvang van de zorgplicht:

De Hoge Raad heeft bij herhaling benadrukt dat indien de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, niet snel kan worden aangenomen dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Deze zorgplicht vloeit voort uit artikel 7:658 BW. Aan de zorgplicht van de werkgever worden hoge eisen gesteld mede omdat de werkgever bij uitstek in staat wordt geacht om risico’s op de werkplek te voorkomen of te beperken. Van een werkgever wordt geacht dat hij zodanige maatregelen treft ter bescherming van de werknemer als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van de opgedragen werkzaamheden schade lijdt.

De invulling van de zorgplicht in deze zaak:

De rechtbank oordeelt in deze zaak dat het voorzienbaar is dat bij de uitvoering van door de werkgever opgedragen sloopwerkzaamheden letsel ontstaat door wegschietende tegelsplinters die de handschoen perforeren of doorsnijden. De werkgever heeft in de procedure de voorzienbaarheid van mogelijk letsel niet bestreden. De werkzaamheden die de werknemer moet verrichten, zijn dus gevaarlijk.

Nu dit voorzienbare risico (letsel door splinters) zich heeft gerealiseerd en door werkgever aan werknemer, hoewel in de handel, geen handschoenen ter beschikking zijn gesteld die een betere bescherming tegen perforatie of doorsnijden bieden, heeft werkgever niet de maatregelen genomen ter bescherming van werknemer die redelijkerwijs nodig waren om te voorkomen dat werknemer schade lijdt.

De werkgever heeft zijn zorgplicht jegens de werknemer geschonden, en is dus in beginsel aansprakelijk voor de door de werknemer ten gevolge van het bedrijfsongeval geleden schade.

Het naleven van de Arbowetgeving is onvoldoende

De werkgever heeft zich in deze zaak o.a. verweerd door te stellen dat hij de Arbowetgeving heeft nageleefd en dat hem daarom geen verwijt trof. De rechtbank heeft in lijn met eerdere uitspraken (Hof Leeuwarden 14 mei 2009, LJN BD 2312) dit verweer ter zijde geschoven. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van schending van de zorgplicht van artikel 7:658 BW indien er geen beschermingsmiddelen ter beschikking zijn gesteld waarmee het risico op letsel door snijwonden wordt verkleind, ook al volgt uit de Arbowet niet rechtstreeks dat deze betere beschermingsmiddelen (in dit geval handschoenen met snijbestendigheidsklasse 3) ter beschikking gesteld moeten worden. Met andere woorden: de zorgplicht is groter dan het naleven van de Arbowetgeving.

Handschoenen hadden letsel niet voorkomen, aldus tevergeefs de werkgever

De werkgever stelde verder dat de snijwond ook zou zijn opgelopen als hij de werknemer de bewuste (betere) klasse 3 handschoenen wel ter beschikking zou hebben gesteld. De werkgever trachtte hiermee aan te tonen, dat hij met de allerbeste veiligheidsmateriaal de schade niet had kunnen voorkomen. De rechtbank gaat hier niet in mee, en oordeelt dat het argument dat betere handschoenen geen volledige bescherming zouden hebben geboden, niet doorslaggevend is. De rechtbank oordeelt dat ook al zijn er geen handschoenen die volledige bescherming bieden, er wel handschoenen in de handel waren die een betere bescherming boden waardoor de kans dat het gevaar zich zou realiseren kleiner is. De rechtbank oordeelt dat handschoenen met de snijbestendigheid klasse 3 mogelijk verhinderd hadden dat het gevaar zich daadwerkelijk realiseerde. Weliswaar staat niet vast dat het gevaar zich niet had gerealiseerd, aldus de rechtbank, maar voor het aannemen van de aansprakelijkheid voor het voor de werknemer onbekende gevaar is voldoende dat de werkgever heeft verzuimd handschoenen ter beschikking te stellen die de kans verkleinden dat het gevaar zich zou realiseren.

Is de werkgever in dit geval voor alle schade aansprakelijk?

Ja. Wanneer het gevaar van snijwonden voorzienbaar is, verzuim je als werkgever in de nakoming van de zorgplicht door aan de werknemer geen handschoenen ter beschikking te stellen die een betere bescherming tegen doorsnijden of perforatie bieden. Gelet hierop is de werkgever aansprakelijk voor de gezondheidsschade, ook als deze onvoorzien is, omdat dat verzuim van de werkgever ertoe heeft bijgedragen dat het onbekende gevaar (in dit geval de uitzonderlijke en ernstige gevolgen van dystrofie) gezondheidsschade bij de werknemer heeft veroorzaakt.

 

Heeft u vragen? Belt of mailt u dan : 0183- 513 745 / info@lexwoodlegal.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s