Werkgevers opgelet: de ontbindingsvergoeding vervalt niet door het overlijden van de werknemer

 

Best_Solution

Ontbinding op termijn

Werkgever en werknemer komen op termijn de ontbinding van de arbeidsovereenkomst overeen en laten dit in een beschikking van de kantonrechter vastleggen. Vóór de door de kantonrechter uitgesproken einddatum van de arbeidsovereenkomst komt de werknemer echter te overlijden. Is de werkgever dan nog verplicht om de ontbindingsvergoeding te betalen aan de erfgenamen? Anders dan het Hof Arnhem heeft de Hoge Raad deze vraag op 3 oktober 2014 bevestigend beantwoord: De werkgever dient de vergoeding uit te keren aan de erfgenamen (ECLI:NL:HR:2014:2898).

Werkgever weigert betaling ontbindingsvergoeding

Werknemer (erflater) is vanaf 1983 in dienst geweest bij Domijn. In de loop van 2009 hebben erflater en Domijn overeenstemming bereikt over beëindiging van het dienstverband tegen 1 april 2010 en een door Domijn te betalen vergoeding van € 65.952,-. Domijn verzoekt de kantonrechter bij beschikking van 31 augustus 2009 de arbeidsovereenkomst per 1 april 2010 te ontbinden, onder toekenning aan erflater van een vergoeding groot € 65.952,– “ten titel van suppletie op een eventuele uitkering krachtens de sociale verzekeringswetten, dan wel een elders te verdienen lager salaris”. Op 30 december 2009 (nog vóórdat de arbeidsovereenkomst volgens de beschikking eindigt) komt erflater te overlijden. De erfgenamen maken jegens Domijn aanspraak op betaling van de ontbindingsvergoeding die Domijn van de hand wijst op de grond dat de arbeidsovereenkomst door het overlijden van erflater op 30 december 2009 van rechtswege (ingevolge art. 7:674 lid 1 BW) is geëindigd. Geen arbeidsovereenkomst, geen vergoeding, aldus de werkgever. De erfgenamen wenden zich dan tot de kantonrechter en vorderen dat Domijn wordt veroordeeld tot betaling van de ontbindingsvergoeding. De kantonrechter geeft de erfgenamen gelijk.

Hof wijst op causaliteit: geen arbeidsovereenkomst, geen ontbindingsvergoeding

Domijn gaat in hoger beroep en krijgt van het Hof gelijk. Het Hof overwoog dat de ontbindingsvergoeding onlosmakelijk verbonden is met de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Door het (onverwacht) overlijden van erflater is de arbeidsovereenkomst van rechtswege (en eerder) geëindigd. Door het eindigen van de arbeidsovereenkomst op 30 december 2009 kan er, volgens het Hof, logischerwijze ook geen sprake meer zijn van ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Er viel niets te ontbinden, en dus verviel de vergoedingsplicht, aldus het Hof. In de literatuur is hierna een discussie ontstaan over de juistheid van dit standpunt, nu hiermee de rechtskracht van een rechterlijk vonnis “achteraf” wordt ontnomen.

Hoge Raad: gesloten stelsel van rechtsmiddelen

De erfgenamen laten het er niet bij zitten en wenden zich tot de Hoge Raad. De Hoge Raad geeft de erfgenamen gelijk onder verwijzing naar de leer van het gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Dit gesloten stelsel houdt in dat tegen een onjuiste rechterlijke uitspraak alleen kan worden opgekomen door daartegen een rechtsmiddel in te stellen (hoger beroep). Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld wanneer hoger beroep niet mogelijk is (zoals tegen een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter) dan gaat een uitspraak in kracht van gewijsde en komt een uitspraak rechtskracht toe. Het overlijden van een werknemer ontneemt aan een beschikking niet automatisch de rechtskracht.

Volgens de Hoge Raad is de vergoeding alleen dan niet verschuldigd indien in de beschikking zelf is bepaald dat de daarin toegekende vergoeding slechts verschuldigd zal zijn indien de arbeidsovereenkomst op de datum met ingang waarvan wordt ontbonden nog bestaat, dan wel indien die beschikking in die zin moet worden begrepen omdat in de daaraan ten grondslag liggende beëindigingsovereenkomst een voorwaarde van die strekking is opgenomen. De Hoge Raad oordeelt: “Nu noch in de ontbindingsbeschikking, noch in de beëindigingsovereenkomst is bepaald dat de vergoeding slechts verschuldigd zal zijn indien de arbeidsovereenkomst op 1 april 2010 nog bestaat, is de vergoeding verschuldigd, ook al is de arbeidsovereenkomst door het overlijden van erflater eerder dan op die datum geëindigd.”

Conclusie: Indien de werknemer overlijdt na de beschikkingsdatum, maar vóór de ontbindingsdatum, blijft de ontbindingsvergoeding verschuldigd. De erfgenamen kunnen daar dan aanspraak op maken en de werkgever dient de ontbindingsvergoeding uit te keren ongeacht het overlijden van de werknemer. Dit is anders indien de ontbindingsbeschikking of de beeindigingsovereenkomst bepalen dat de ontbindingsvergoeding vervalt door het overlijden van de werknemer c.q. wanneer als voorwaarde voor betaling het bestaan van arbeidsovereenkomst wordt gesteld op het moment van ontbinding.

Heeft u vragen hierover? Belt of mailt u gerust: 0183-513745 / theodora@lexwoodlegal.nl

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s