Mag u na een bedrijfsovername de arbeidsvoorwaarden van uw nieuwe personeel aanpassen?

contracten

De vraag of opvolgend werkgevers de arbeidsvoorwaarden van hun nieuwe personeel mogen aanpassen, is aan de orde geweest in een onlangs gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Arnhem (ECLI:NL:RBGEL:2014:7296 ). Reden om bij het onderwerp stil te staan en de zaken op een rijtje te zetten.

Nieuwe/gewijzigde arbeidsvoorwaarden

Twee werknemers (A en B) zijn sinds 1987 en 2000 in dienst van Univé. In hun arbeidsvoorwaarden is een bepaling opgenomen die de werkgever het recht geeft, na overleg met de vakorganisaties en/of ondernemingsraad, de arbeidsvoorwaarden aan te passen (zog. eenzijdig wijzigingsbeding).

Met ingang van 1 januari 2011 komen A en B krachtens overgang van onderneming in dienst bij VGZ. In 2011 sluit VGZ een nieuwe cao met de bonden als gevolg waarvan een aantal regelingen voor de “oud” Univé mensen vervalt en zij in een aantal opzichten erop achteruit gaan. Volgens de nieuwe cao moeten A en B namelijk een eigen bijdrage betalen voor het reizen in de 1ste klas, vervalt een bonusregeling en krijgen zij voortaan 10% korting op verzekeringen van VGZ in plaats van 20% korting die zij voorheen kregen bij Univé.

A en B zijn het er niet mee eens dat hun arbeidsvoorwaarden (op een aantal onderdelen) verslechteren en stappen naar de rechter. Zij vorderen dat de door VGZ toegepaste (nieuwe) cao buiten toepassing wordt verklaard hun arbeidsvoorwaarden die golden ten tijde van de overname.

Overgang van onderneming versus toepassing eenzijdig wijzigingsbeding

A en B stellen dat vanwege de overgang van onderneming de bij Univé op hun arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde rechten en plichten onverkort van toepassing zijn én blijven. In art. 7:663 BW is immers bepaald dat door de overgang van een onderneming de rechten en verplichtingen die op dat moment voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem (de vervreemder) en de daar werkzame werknemer van rechtswege overgaan op de verkrijger, aldus A en B.
A en B stellen dat deze regel (het van rechtswege overnemen van alle rechten en plichten bij overgang van onderneming) het eenzijdig wijzigingsrecht van de opvolgend werkgever inperkt c.q. doet vervallen.

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden i.s.m. regels overgang van onderneming?

A en B stellen dat harmonisatie van arbeidsvoorwaarden (gelijktrekken van “oude” met “nieuwe” voorwaarden) wegens wijzigingen in de juridische structuur en de overgang van onderneming niet is toegestaan. Volgens A en B vervalt de bevoegdheid om het wijzigingsbeding toe te passen vanwege de overgang van onderneming die de werkgever verplicht om alle rechten en plichten onverkort over te nemen.

De jurisprudentie inzake overgang van onderneming en aanpassing arbeidsvoorwaarden zonder wijzigingsbeding

Het is vaste jurisprudentie dat het wijzigen van arbeidsvoorwaarden wegens de overgang van onderneming in beginsel niet is toegestaan (HvJ 10 februari 1988, NJ 1990, 423 r.o. 17). Ook wijziging van arbeidsvoorwaarden wegens de wens tot harmonisatie over te gaan onmiddellijk na de overgang van onderneming wordt in beginsel niet toelaatbaar geacht (HvJ EG 6 november 2003, JAR 2003, 297). De doelstelling van art. 7:662 BW e.v. is immers om te verhinderen dat bij een overgang van onderneming betrokken werknemers uitsluitend ten gevolge van deze overgang in een minder gunstige positie komen te verkeren (HvJ 6 september 2011, JAR 2011, 262 r.o. 75 en 76). De opvolgend werkgever hoeft arbeidsvoorwaarden uit een cao in een aantal gevallen niet toe te passen, wanneer bijvoorbeeld de cao afloopt of een andere cao wordt toegepast. In de Nederlandse wetgeving is een dergelijke regel te vinden in art. 14a Wet Cao.

Belang overeenkomen eenzijdig wijzigingsbeding

In de arbeidsvoorwaarden van A en B is echter een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. Door de overname is ook dit beding overgedragen. De kantonrechter oordeelt dat aangezien sprake was van een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW, VGZ (als opvolgend werkgever) zich mag beroepen op het eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsvoorwaarden nu dat eveneens is overgegaan.

De kantonrechter oordeelt dat “niet valt in te zien dat bij toepassing van het eenzijdig wijzigingsbeding, in het licht van het in artikel 7:613 BW bepaalde, afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen van artikel 7:662 e.v. BW en de daaraan ten grondslag liggende Europese richtlijn(en).

Met andere woorden: wanneer een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, dan gaat dat recht mee over op de nieuwe werkgever. De overgang van onderneming heeft niet tot gevolg dat het eenzijdig wijzigingsbeding vervalt. VGZ kan daarom met een beroep op het eenzijdig wijzigingsbeding tot harmonisatie van arbeidsvoorwaarden komen. Zou dit beding niet zijn overeengekomen dan zou harmonisatie in het licht van de jurisprudentie bij overgang van onderneming in beginsel niet toelaatbaar zijn geweest, aldus de kantonrechter.

Wanneer mag een werkgever eenzijdig wijzigen?

In art. 7:613 BW is bepaald dat een werkgever slechts een beroep kan doen op een schriftelijk beding dat hem de bevoegdheid geeft een in de arbeidsovereenkomst opgenomen arbeidsvoorwaarde te wijzigen als hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Samenvatting: Wanneer in arbeidsvoorwaarden een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, gaat dit beding over op de nieuwe werkgever. Volgens de rechtbank is het toepassen van een overeengekomen wijzigingsbeding niet in strijd met de bepalingen omtrent overgang van onderneming. Wanneer de werkgever een zwaarwichtig belang heeft, dan is aanpassing van de arbeidsvoorwaarden mogelijk en kan het belang van de werknemers dat hierdoor wordt geschaad, wijken. Redenen van economische, technische en organisatorische aard kunnen aanleiding zijn voor dergelijke aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden. De rechtbank heeft bepaald dat wijziging van arbeidsvoorwaarden zelfs onvermijdelijk kan zijn omdat de oude voorwaarden door de overgang van onderneming niet meer uitvoerbaar zijn.

Heeft u vragen? Belt of mailt u gerust! 0183-513 745 of theodora@lexwoodlegal.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s